Новини

 

Договор № BG05M9OP001-1.057-0338-C01, проект „ Развитие на специфични умения в служителите на МИГ 23 ЕООД”,ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“, съфинансирана от ЕС, чрез ЕСФ

Публична покана №2 за избор на изпълнител по реда на чл.50, ал.1 от ЗУСЕСИФ, с предмет:
„Провеждане на специфични за конкретното работно място обучения в „МИГ 23“ ЕООД“.

Документация за участие:   свалете от тук

 

Договор № BG05M9OP001-1.057-0338-C01, проект „ Развитие на специфични умения в служителите на МИГ 23 ЕООД”,ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“, съфинансирана от ЕС, чрез ЕСФ

Публична покана за избор на изпълнител по реда на чл.50, ал.1 от ЗУСЕСИФ, с предмет:
„Провеждане на специфични за конкретното работно място обучения в „МИГ 23“ ЕООД“.

Документация за участие:   свалете от тук

СТАРТИРА НОВ ПРОЕКТ ЗА ОБУЧЕНИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В „МИГ 23“ ЕООД

На 01.02.2020 г. МИГ 23 ЕООД стартираха дейностите по проект „Развитие на специфични умения в служителите на МИГ 23 ЕООД“, с договор № BG05M9OP001-1.057-0338-C01, по процедура за БДФ BG05M9OP001-1.057 – „УМЕНИЯ“ на  ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“, съфинансирана от ЕС, чрез ЕСФ.

Проектното предложение е в съответствие с нуждите на целевата група по отношение на бързо и лесно адаптиране към повишените изисквания на пазара на труда, в следствие на технологични и демографски промени, чрез общо повишена квалификация и конкурентноспособност на пазара на труда, социално сближаване по отношение на социално-икономическия им статус и развитие, като същевременно  e израз и на потребността от квалифицирана работна ръка, адаптирана към реалните нужди на конкретния работодател, с цел да се повиши нивото и производителността на заетите лица, като гаранция за успешно развитие на компанията. Не на последно място целта на проекта е да разкрие допълнително перспективи към целевата група за кариерно развитие, осигуряване на устойчива заетост и стабилни доходи. Това ще се осъществи както , чрез придобиване на специфична квалификация и допълнително изискуеми умения от 30 представители от целевата група – служители на МИГ 23 ЕООД, посредством изпълнение на следните дейности: Дейност 1 – Предоставяне на специфични обучения за 30 заети лица,  с цел покриване на  изисквания на Работодателя за заеманата длъжност, а именно придобиване на знания и умения , свързани с процеса на проектиране и реализиране на проекти за комплексни решения за съхранение на електроенергия;  Целева група:Общо 30 заети лица на трудов договор лица в “МИГ 23” ЕООД, средно предприятие работещо в приоритетен сектор на екологосъобразна икономика с код 27.12 по НКИД Очаквани резултати: Проведено обучение за 30 лица – с цел покриване на  изисквания на Работодателя за заеманата длъжност, а именно придобиване на знания и умения , свързани с процеса на проектиране и реализиране на проекти за комплексни решения за съхранение на електроенергия. Проектът ще се изпълнява в периода от 9 месеца от 01.02.2020г.. до 31.10.2020г.Стойност на бюджета:Общо     123 570.00 лв, вкл. Финансиране от ЕС: ЕСФ  – 64 234.50лв, Национално финансиране – 11 335.50вл.

ПРОДЪЛЖАВАТ ОБУЧЕНИЯТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В „МИГ 23“ ЕООД

На 14.01.2019 г., МИГ 23 ЕООД рестартираха дейностите по договор за изпълнение на проект „Обучения за заети лица в МИГ 23 ЕООД“, с договор № BG05M9OP001-1.021-0414-C01, по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“ , съфинансирана от ЕС, чрез ЕСФ.

Акцентът е върху провеждане на квалификационно обучение по професия с код 522010 „Електротехник“/ специалност 5220102 „Електроенергетика“. Курсът се провежда на високо академично ниво, с преподавателски състав, изцяло изграден от хабилитирани лица, с повече от 35 г. професионален опит всеки. Изучаваните дисциплини и теми са внимателно подбрани с приоритетно направление към съвременни технологии и практически казуси от реалната производствена практика на предприятието.

По утвърден план-график занятията трябва да приключат до края на месец Юни 2019г., с държавен изпит и официално раздаване на свидетелства за придобита професионална квалификация, след което ще може да се отчетат и реално постигнатите резултати и ефект от проектните дейности.

 

Договор № BG05M9OP001-1.021-0414-C01, Проект „Обучения за заети лица в МИГ 23 ЕООД“

ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“ , съфинансирана от ЕС, чрез ЕСФ

Публична покана за избор на изпълнител по реда на чл.50, ал.1 от ЗУСЕСИФ, с предмет:

„Провеждане на професионално обучение и обучение по ключови компетенции, на заетите лица в МИГ 23 ЕООД“.

 

Документация за участие:   свалете от тук

СТАРИРА НОВ ПРОЕКТ ЗА ОБУЧЕНИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В „МИГ 23“ ЕООД

На 01.04.2018 г. МИГ 23 ЕООД стартираха дейностите по договор за изпълнение на проект „Обучения за заети лица в МИГ 23 ЕООД“, с договор № BG05M9OP001-1.021-0414-C01, по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“ , съфинансирана от ЕС, чрез ЕСФ.

Проектното предложение е в съответствие с нуждите на целевата група по отношение на бързо и лесно адаптиране към повишените изисквания на пазара на труда, в следствие на технологични и демографски промени, чрез общо повишена квалификация и конкурентноспособност на пазара на труда, социално сближаване по отношение на социално-икономическия им статус и развитие, като същевременно  e израз и на потребността от квалифицирана работна ръка, адаптирана към реалните нужди на конкретния работодател, с цел да се повиши нивото и производителността на заетите лица, като гаранция за успешно развитие на компанията. Не на последно място целта на проекта е да разкрие допълнително перспективи към целевата група за кариерно развитие, осигуряване на устойчива заетост и стабилни доходи. Това ще се осъществи както , чрез придобиване на професионална квалификация и ключови умения от 60 представители от целевата група на служители на МИГ 23 ЕООД посредством изпълнение на следните дейности: Дейност 1 – Предоставяне на професионално обучение ;Дейност 2 – Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетенции ; Целева група:Общо 60 заети лица на трудов договор лица в “МИГ 23” ЕООД, средно предприятие работещо в приоритетен сектор на екологосъобразна икономика с код 27.12 по НКИД  Очаквани резултати: Заети лица, придобили професионална  квалификация  по професия 522010 Електротехник, по специалност 5220102 Електроенергетика- минимум 60 лицаЗаети лица преминали успешно обучение по КК2 “Общуване на чужд език” – минимум 60 лица –  30 лица за Английски  (нива А1,А2 и В1) и 30 лица за Немски език (нива А1,А2 и В1).Проектът ще се изпълнява в периода от 12 месеца от 01.04.2018г.. до 31.03.2019 г.

Стойност на проекта: 165 000.00 лв., включително финансирани от ЕСФ: 140 250.00 лв. и национално финансиране от бюджета на Р България : 24 750.00 лв.

Публична покана за процедура за избор на изпълнител по реда на чл.50, ал.1 от ЗУСЕСИФ и чл.2, ал.1 от ПМС 160/2016, с предмет :„Доставка на производствено оборудване“

Публична покана за процедура за избор на изпълнител по реда на чл.50, ал.1 от ЗУСЕСИФ и чл.2, ал.1 от ПМС 160/2016, с предмет :„Доставка на производствено оборудване“ в изпълнение на договор за безвъзмездна помощ № BG05M9OP001-1.003-0237-C01“ по проект “Създаване на още нови работни места в “МИГ 23 ЕООД””, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Документация за участие:  свалете от тук

 “Решение за прекратяване”

На 15.08.2016 г. МИГ 23 ЕООД подписа договор за изпълнение на проект по ОП „РЧР“, процедура „Ново работно място 2015“

Проект № BG05M9OP001-1.003-0237-C01“ “Създаване на още нови работни места в “МИГ 23 ЕООД”, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Целта на проекта е разкриването на 10 нови работни места и тяхното оборудване, както и придобиване на професионална квалификация и ключови умения от 10 представители на целевата група (безработни и неактивни лица от град София и региона). Основните резултати включват наемане на работа, за период от 12 месеца, на 10 безработни и неактивни лица, които допълнително ще бъдат включени в квалификационно обучение и обучение по ключови компетенции. Гарантирана е устойчива заетост за минимум половината от тях, след приключване на дейностите по проекта.Проектът ще се изпълнява в периода от 15.08.2016 г. до 14.11.2017 г.Общата стойност на проекта е 158 120 лева, като от тях 134 402 лева от ЕСФ, а 23 718 лева са национално финансиране.

Публична покана за избор на изпълнител по реда на чл.50, ал.1 от ЗУСЕСИФ с предмет: Доставка, монтаж и внедряване на производствено оборудване

euro-program

Публична покана за избор на изпълнител по реда на чл.50, ал.1 от ЗУСЕСИФ, с предмет: Доставка, монтаж и внедряване на производствено  оборудване Система за нанасяне на чист полиестер върху детайли от електрохимична листова стомана, с автоматизирано управление на процеса полимеризация  – 1 брой“, в изпълнение на договор за безвъзмездна помощ № BG16RFOP002-2.001-1108-C01 по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност”2014-2020.

Документация за участие:   свалете от тук

СТАРТИРА ПРОЕКТ „ВНЕДРЯВАНЕ НА ВИСОКИ ТЕХНОЛОГИИ И УВЕЛИЧАВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В „МИГ 23“ ЕООД

 

На 09.02.2016г. бе  обявен старта на дейностите по проект „Внедряване на високи технологии и увеличаване на производствения капацитет в „МИГ 23“ ЕООД, с договор № BG16RFOP002-2.001-1108-C01,  по схема за безвъзмездна помощ „Подобряване на производствения капацитет в МСП“, с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкуретноспособност 2014-2020“, съфинансирана от Европейски фонд за регионално развитие. Проектът се реализира във връзка с разширяването на капацитета на съществуващ стопански обект- Промишлен цех, включително обновяване на материалната база и въвеждане на нови продукти, като се предвиждат за реализацията дейности за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес, посредством цялостно модернизиране на процесите по поставяне на уплътнения.

Предвидено за закупуване по проекта е ново оборудване „Система за нанасяне на чист полиестер върху детайли от електрохимична листова стомана, с автоматизирано управление на процеса полимеризация“.

Реализираните по проекта инвестиции в модерно производствено оборудване, ще позволят на предприятието да повиши своята производителност, качество на изделията, а от там и общата конкурентоспособност, обем на продажби, включително и директен износ, като основна предпоставка за неговото устойчиво развитие.

Дейностите следва да се изпълнят за срок от 12 месеца, до 08.02.2017г.

Бюджетът на проекта е 555 300 лв, като 194 355 лв е безвъзмездна финансова помощ.