Warning: Unexpected character in input: '\' (ASCII=92) state=1 in /home/mig23bg/public_html/bg.mig23-bg.com/wp-includes/Requests/Hooks.php on line 70
Новини | mig23

Новини

Публикувана в петък, 23 септември 2022 11:16

„МИГ 23“ ЕООД СТАРТИРА ДЕЙНОСТИ ПО НОВ ПРОЕКТ „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА МСП ЧРЕЗ ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ“ С ДОГОВОР BG16RFOP002-6.002-0547-C01

„МИГ 23“ ЕООД стартира дейности по проект, изпълняван по процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ по ОП „Иновации и конкурентноспособност“ 2014-2020.

Главната цел на проекта е Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.

Обща стойност: : 232 415.00 лв., от които 116 207.50лв.
европейско и  0 лв. национално съфинансиране, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Начало: 21.09.2022г.
Край:
21.07.2023г.

 

„МИГ 23“ СТАРТИРА ДЕЙНОСТИ ПО НОВ ПРОЕКТ BG16RFOP002-2.077-0344-C01
„МИГ 23“ ЕООД стартира дейности по проект, изпълняван по процедура BG16RFOP002-2.077 Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 на ОП „Иновации и конкурентноспособност“ 2014-2020.
Главната цел на проекта с договор № BG16RFOP002-2.077-0344-C01 е осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
Обща стойност: 150 000,00 лв., 150 000.00 лв., от които 127 500.00 лв.
европейско и 22 500.00 лв. национално съфинансиране, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Начало: 27.01.2021г.
Край: 27.04.2021г.

 

УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ ПРОЕКТ ЗА ОБУЧЕНИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В „МИГ 23“ ЕООД
На 27.11.2020 г. МИГ 23 ЕООД успешно приключи своите дейности по проект „Развитие на специфични умения в служителите на МИГ 23 ЕООД“, с договор № BG05M9OP001-1.057-0338-C01, по процедура за БДФ BG05M9OP001-1.057 – „УМЕНИЯ“ на ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“, съфинансирана от ЕС, чрез ЕСФ.
Проведен бе курс на обучение, по тема “Процес на реализиране на комплексни решения за съхранение на електроенергия”, в рамките на 30 уч.часа за група, за общо 3 групи.
Въпреки срещнатите трудности и предизвикателства в следствие на глобалната пандемия от Covid-19, забавянето в изпълнение на наложените антикризисни мерки и прието извънредно положение, Бенефициентът успя да покрие заложените индикатори за общо 30 успешно завършили курса на обучение лица и да се похвали с постигане на заложените конкретни цели и резултати.
Проектното предложение бе изпълнено в съответствие с нуждите на целевата група по отношение на бързо и лесно адаптиране към повишените изисквания на пазара на труда, в следствие на технологични и демографски промени, чрез общо повишена квалификация и конкурентноспособност на пазара на труда, социално сближаване по отношение на социално-икономическия им статус и развитие, като същевременно e израз и на потребността от квалифицирана работна ръка, адаптирана към реалните нужди на конкретния работодател, с цел да се повиши нивото и производителността на заетите лица, като гаранция за успешно развитие на компанията. Не на последно място целта на проекта бе да разкрие допълнително перспективи към целевата група за кариерно развитие, осигуряване на устойчива заетост и стабилни доходи.

Проектът ще се изпълни в периода от 11 месеца от 01.02.2020г.. до 31.12.2020г.
Стойност на бюджета:
Общо 123 570.00 лв, вкл. Финансиране от ЕС: ЕСФ – 64 234.50лв, Национално финансиране – 11 335.50лв.

 

Договор № BG05M9OP001-1.057-0338-C01, проект „ Развитие на специфични умения в служителите на МИГ 23 ЕООД”,ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“, съфинансирана от ЕС, чрез ЕСФ

Публична покана №2 за избор на изпълнител по реда на чл.50, ал.1 от ЗУСЕСИФ, с предмет:
„Провеждане на специфични за конкретното работно място обучения в „МИГ 23“ ЕООД“.

Документация за участие:   свалете от тук !

 

Договор № BG05M9OP001-1.057-0338-C01, проект „ Развитие на специфични умения в служителите на МИГ 23 ЕООД”,ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“, съфинансирана от ЕС, чрез ЕСФ

Публична покана за избор на изпълнител по реда на чл.50, ал.1 от ЗУСЕСИФ, с предмет:
„Провеждане на специфични за конкретното работно място обучения в „МИГ 23“ ЕООД“.

Документация за участие:   свалете от тук

СТАРТИРА НОВ ПРОЕКТ ЗА ОБУЧЕНИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В „МИГ 23“ ЕООД

На 01.02.2020 г. МИГ 23 ЕООД стартираха дейностите по проект „Развитие на специфични умения в служителите на МИГ 23 ЕООД“, с договор № BG05M9OP001-1.057-0338-C01, по процедура за БДФ BG05M9OP001-1.057 – „УМЕНИЯ“ на  ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“, съфинансирана от ЕС, чрез ЕСФ.

Проектното предложение е в съответствие с нуждите на целевата група по отношение на бързо и лесно адаптиране към повишените изисквания на пазара на труда, в следствие на технологични и демографски промени, чрез общо повишена квалификация и конкурентноспособност на пазара на труда, социално сближаване по отношение на социално-икономическия им статус и развитие, като същевременно  e израз и на потребността от квалифицирана работна ръка, адаптирана към реалните нужди на конкретния работодател, с цел да се повиши нивото и производителността на заетите лица, като гаранция за успешно развитие на компанията. Не на последно място целта на проекта е да разкрие допълнително перспективи към целевата група за кариерно развитие, осигуряване на устойчива заетост и стабилни доходи. Това ще се осъществи както , чрез придобиване на специфична квалификация и допълнително изискуеми умения от 30 представители от целевата група – служители на МИГ 23 ЕООД, посредством изпълнение на следните дейности: Дейност 1 – Предоставяне на специфични обучения за 30 заети лица,  с цел покриване на  изисквания на Работодателя за заеманата длъжност, а именно придобиване на знания и умения , свързани с процеса на проектиране и реализиране на проекти за комплексни решения за съхранение на електроенергия;  Целева група:Общо 30 заети лица на трудов договор лица в “МИГ 23” ЕООД, средно предприятие работещо в приоритетен сектор на екологосъобразна икономика с код 27.12 по НКИД Очаквани резултати: Проведено обучение за 30 лица – с цел покриване на  изисквания на Работодателя за заеманата длъжност, а именно придобиване на знания и умения , свързани с процеса на проектиране и реализиране на проекти за комплексни решения за съхранение на електроенергия. Проектът ще се изпълнява в периода от 9 месеца от 01.02.2020г.. до 31.10.2020г.Стойност на бюджета:Общо     123 570.00 лв, вкл. Финансиране от ЕС: ЕСФ  – 64 234.50лв, Национално финансиране – 11 335.50вл.

ПРОДЪЛЖАВАТ ОБУЧЕНИЯТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В „МИГ 23“ ЕООД

На 14.01.2019 г., МИГ 23 ЕООД рестартираха дейностите по договор за изпълнение на проект „Обучения за заети лица в МИГ 23 ЕООД“, с договор № BG05M9OP001-1.021-0414-C01, по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“ , съфинансирана от ЕС, чрез ЕСФ.

Акцентът е върху провеждане на квалификационно обучение по професия с код 522010 „Електротехник“/ специалност 5220102 „Електроенергетика“. Курсът се провежда на високо академично ниво, с преподавателски състав, изцяло изграден от хабилитирани лица, с повече от 35 г. професионален опит всеки. Изучаваните дисциплини и теми са внимателно подбрани с приоритетно направление към съвременни технологии и практически казуси от реалната производствена практика на предприятието.

По утвърден план-график занятията трябва да приключат до края на месец Юни 2019г., с държавен изпит и официално раздаване на свидетелства за придобита професионална квалификация, след което ще може да се отчетат и реално постигнатите резултати и ефект от проектните дейности.

 

Договор № BG05M9OP001-1.021-0414-C01, Проект „Обучения за заети лица в МИГ 23 ЕООД“

ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“ , съфинансирана от ЕС, чрез ЕСФ

Публична покана за избор на изпълнител по реда на чл.50, ал.1 от ЗУСЕСИФ, с предмет:

„Провеждане на професионално обучение и обучение по ключови компетенции, на заетите лица в МИГ 23 ЕООД“.

 

Документация за участие:   свалете от тук

СТАРИРА НОВ ПРОЕКТ ЗА ОБУЧЕНИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В „МИГ 23“ ЕООД

На 01.04.2018 г. МИГ 23 ЕООД стартираха дейностите по договор за изпълнение на проект „Обучения за заети лица в МИГ 23 ЕООД“, с договор № BG05M9OP001-1.021-0414-C01, по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“ , съфинансирана от ЕС, чрез ЕСФ.

Проектното предложение е в съответствие с нуждите на целевата група по отношение на бързо и лесно адаптиране към повишените изисквания на пазара на труда, в следствие на технологични и демографски промени, чрез общо повишена квалификация и конкурентноспособност на пазара на труда, социално сближаване по отношение на социално-икономическия им статус и развитие, като същевременно  e израз и на потребността от квалифицирана работна ръка, адаптирана към реалните нужди на конкретния работодател, с цел да се повиши нивото и производителността на заетите лица, като гаранция за успешно развитие на компанията. Не на последно място целта на проекта е да разкрие допълнително перспективи към целевата група за кариерно развитие, осигуряване на устойчива заетост и стабилни доходи. Това ще се осъществи както , чрез придобиване на професионална квалификация и ключови умения от 60 представители от целевата група на служители на МИГ 23 ЕООД посредством изпълнение на следните дейности: Дейност 1 – Предоставяне на професионално обучение ;Дейност 2 – Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетенции ; Целева група:Общо 60 заети лица на трудов договор лица в “МИГ 23” ЕООД, средно предприятие работещо в приоритетен сектор на екологосъобразна икономика с код 27.12 по НКИД  Очаквани резултати: Заети лица, придобили професионална  квалификация  по професия 522010 Електротехник, по специалност 5220102 Електроенергетика- минимум 60 лицаЗаети лица преминали успешно обучение по КК2 “Общуване на чужд език” – минимум 60 лица –  30 лица за Английски  (нива А1,А2 и В1) и 30 лица за Немски език (нива А1,А2 и В1).Проектът ще се изпълнява в периода от 12 месеца от 01.04.2018г.. до 31.03.2019 г.

Стойност на проекта: 165 000.00 лв., включително финансирани от ЕСФ: 140 250.00 лв. и национално финансиране от бюджета на Р България : 24 750.00 лв.

Публична покана за процедура за избор на изпълнител по реда на чл.50, ал.1 от ЗУСЕСИФ и чл.2, ал.1 от ПМС 160/2016, с предмет :„Доставка на производствено оборудване“

Публична покана за процедура за избор на изпълнител по реда на чл.50, ал.1 от ЗУСЕСИФ и чл.2, ал.1 от ПМС 160/2016, с предмет :„Доставка на производствено оборудване“ в изпълнение на договор за безвъзмездна помощ № BG05M9OP001-1.003-0237-C01“ по проект “Създаване на още нови работни места в “МИГ 23 ЕООД””, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Документация за участие:  свалете от тук

 “Решение за прекратяване”

На 15.08.2016 г. МИГ 23 ЕООД подписа договор за изпълнение на проект по ОП „РЧР“, процедура „Ново работно място 2015“

Проект № BG05M9OP001-1.003-0237-C01“ “Създаване на още нови работни места в “МИГ 23 ЕООД”, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Целта на проекта е разкриването на 10 нови работни места и тяхното оборудване, както и придобиване на професионална квалификация и ключови умения от 10 представители на целевата група (безработни и неактивни лица от град София и региона). Основните резултати включват наемане на работа, за период от 12 месеца, на 10 безработни и неактивни лица, които допълнително ще бъдат включени в квалификационно обучение и обучение по ключови компетенции. Гарантирана е устойчива заетост за минимум половината от тях, след приключване на дейностите по проекта.Проектът ще се изпълнява в периода от 15.08.2016 г. до 14.11.2017 г.Общата стойност на проекта е 158 120 лева, като от тях 134 402 лева от ЕСФ, а 23 718 лева са национално финансиране.

Публична покана за избор на изпълнител по реда на чл.50, ал.1 от ЗУСЕСИФ с предмет: Доставка, монтаж и внедряване на производствено оборудване

euro-program

Публична покана за избор на изпълнител по реда на чл.50, ал.1 от ЗУСЕСИФ, с предмет: Доставка, монтаж и внедряване на производствено  оборудване Система за нанасяне на чист полиестер върху детайли от електрохимична листова стомана, с автоматизирано управление на процеса полимеризация  – 1 брой“, в изпълнение на договор за безвъзмездна помощ № BG16RFOP002-2.001-1108-C01 по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност”2014-2020.

Документация за участие:   свалете от тук

СТАРТИРА ПРОЕКТ „ВНЕДРЯВАНЕ НА ВИСОКИ ТЕХНОЛОГИИ И УВЕЛИЧАВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В „МИГ 23“ ЕООД

 

На 09.02.2016г. бе  обявен старта на дейностите по проект „Внедряване на високи технологии и увеличаване на производствения капацитет в „МИГ 23“ ЕООД, с договор № BG16RFOP002-2.001-1108-C01,  по схема за безвъзмездна помощ „Подобряване на производствения капацитет в МСП“, с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкуретноспособност 2014-2020“, съфинансирана от Европейски фонд за регионално развитие. Проектът се реализира във връзка с разширяването на капацитета на съществуващ стопански обект- Промишлен цех, включително обновяване на материалната база и въвеждане на нови продукти, като се предвиждат за реализацията дейности за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес, посредством цялостно модернизиране на процесите по поставяне на уплътнения.

Предвидено за закупуване по проекта е ново оборудване „Система за нанасяне на чист полиестер върху детайли от електрохимична листова стомана, с автоматизирано управление на процеса полимеризация“.

Реализираните по проекта инвестиции в модерно производствено оборудване, ще позволят на предприятието да повиши своята производителност, качество на изделията, а от там и общата конкурентоспособност, обем на продажби, включително и директен износ, като основна предпоставка за неговото устойчиво развитие.

Дейностите следва да се изпълнят за срок от 12 месеца, до 08.02.2017г.

Бюджетът на проекта е 555 300 лв, като 194 355 лв е безвъзмездна финансова помощ.